Xihui Liu

Xihui Liu 

PhD Student,
Image and Video Processing Lab,
The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
xihui.liu.me@gmail.com
xihui-liu@link.cuhk.edu.hk

Google Scholar   

About me

I am currently a Ph.D. student in Image and Video Processing Lab, the Chinese University of Hong Kong. I am supervised by Prof. Xiaogang Wang and Prof. Hongsheng Li. Before that, I received bachelor's degree in Tsinghua University (THU) in 2017.

Publications